-

-

5 Ιουλ 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΗΜ. : 3/7/2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 35465
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ιερά Οδός 364 & Κάλβου
Τ. Κ.: 122 43
Αρμόδια: Βασ. Ζυμβραγάκη

Τηλ. : 213 20 44 906
E-MAIL: idax_aigaleo@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 138/2012 απόφαση του Δ.Σ. και την Α.Π.
30234/27173/29-6-2012 απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων , προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες απαιτήσεις της καθαριότητας κατά θερινούς μήνες και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και χρονική περίοδο :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ             ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ         ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ        30                            2 ΜΗΝΕΣ                101

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ            9                            2 ΜΗΝΕΣ                102
(ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄9

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ     1                           2 ΜΗΝΕΣ                 103
ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄(Β-Γ)


ΠΙΝΑΚΑΣ Β :ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ)

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα βάσει της παρ. 2 του άρθρου 5 Ν. 2527/1997.

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Γ’
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Γ’,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή πιστοποιητικό Γέννησης
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπάλληλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007
4. Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια οδήγησης όπως ορίζεται στο Πίνακα Β

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αιγάλεω (Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου τηλ: 2132044905 ή 906) , και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Εμμανουήλ Γιαννίμπας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. (από 4/7/2012 έως 6/7/2012 ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ