-

-

7 Ιουλ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20140707 (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ)Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 30.6.14, έγινε κατανοητό που οδηγείται η τοπική αυτοδιοίκηση και οι παροχές προς τους δημότες, εξαιτίας των μνημονίων και της βούλησης για διάλυση κάθε κοινωνικής παροχής.
Το θέμα αφορούσε την αδειοδότηση των παιδικών χαρών, βρεφονηπιακών σταθμών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Αποφασίστηκε ομόφωνα, και με τη δική μας συμβολή, η άμεση επιδιόρθωση των
επικίνδυνων στοιχείων των παιδικών χαρών, η αίτηση παράτασης εφαρμογής και η διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων από την κυβέρνηση, παράταση που έγινε δεκτή μετά από παρέμβαση της ΚΕΔΕ. Στην τοποθέτησή μας αναδείξαμε τον σχέδιο υποβάθμισης των δημόσιων κοινωνικών παροχών και την ιδιωτικοποίηση με επιβάρυνση των πολιτών, που βρήκε γενικά σύμφωνο όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ακολουθεί αυτούσιο το εισηγητικό έγγραφο του Δημάρχου Αιγάλεω κ. Καρδαρά.


                                                                                                           ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                             

         

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΑΙΓΑΛΕΩ,   20 Ιουνίου  2014
Δ Η Μ Ο Σ  Α Ι Γ Α Λ Ε Ω

Αριθ. πρωτ. 34281
 


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

     Συμβουλίου Αιγάλεω
                     
                      Ενταύθα
 
Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου
T.K 12243
ΤΗΛ/FAX : 213.20.44.807 - 210.5315.889
    


ΘΕΜΑ:   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ /  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ,  ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ / ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΧΡΙ 30-6-2014

Κύριε Πρόεδρε,

Α. Σε απάντηση του με αριθ.πρωτ. 17449/30-4-2014 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διενέργεια έκτακτων ελέγχων σε παιδότοπους, παιδικές χαρές και παιδικούς σταθμούς» , σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Αιγάλεω με τις Υπηρεσίες του έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες :

1. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

1.1  Έχει αποσταλεί έγγραφο με αριθ. πρωτ. 24307/12-5-2014 στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δυτικού Τομέα Αθηνών για την διενέργεια των έκτακτων ελέγχων που προβλέπονται στις παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας λειτουργίας τους ή την επισήμανση των απαιτουμένων παρεμβάσεων προκειμένου να προσαρμοσθούν στις τιθέμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με τις αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β’ 931) και αριθ. 15693/18-4-2013 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.

Εντούτοις, λόγω της παραίτησης του Προέδρου της Επιτροπής και της εκλογής του αναπληρωτή του ως Δημάρχου, οι Επιτροπές δεν μπορούν μέχρι σήμερα να ασκήσουν νόμιμα το Έργο τους.

1.2   Για τον λόγο αυτό, με την αριθ. 881 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω με αριθ. πρωτ. 24374/12-5-2014 συγκροτήθηκε τριμελής Ομάδα εργασίας από υπαλλήλους του Δήμου για τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου για την εξακρίβωση της καταλληλότητας και ασφάλειας των χώρων, καθώς και οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των φιλοξενούμενων παιδιών .

1.3  Η εν λόγω ομάδα ολοκλήρωσε ήδη τον έλεγχο και των 44 Παιδικών Χαρών και χώρων όπου έχουν τοποθετηθεί μεμονωμένα παιχνίδια ή πολυόργανα στο Δήμο, σε συνεργασία με δύο εκ των τριών μελών της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δυτικού Τομέα Αθηνών και συνέταξε την με αριθ. πρωτ. 28811/2-6-14 τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου, τα οποία έχει αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 24394/2-5-14 έγγραφό της, καθώς και στην αρμόδια για την συντήρηση και λειτουργία τους Υπηρεσία Κήπων και Παιδικών Χαρών του Δήμου, προκειμένου να ληφθούν άμεσα όλα τα ενδεικνυόμενα  μέτρα.


1.4   Παράλληλα, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου συντάσσουν τα απαιτούμενα σχέδια αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης για κάθε Παιδική Χαρά με τις ακριβείς θέσεις των παιχνιδιών και οργάνων, την διαστασιολόγησή τους, τις αποστάσεις των οργάνων μεταξύ τους, τον διατιθέμενο ελεύθερο χώρο γύρω από κάθε παιχνίδι ή όργανο, στοιχεία απαραίτητα για την πιστοποίησή τους από τον αρμόδιο Φορέα, καθώς και τα απαραίτητα Τεύχη Δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων συντήρησης και προσαρμογής των Παιδικών Χαρών στις ισχύουσες προδιαγραφές.

1.5   Επίσης, ο Δήμος έχει έρθει σε επαφή με διαπιστευμένους Φορείς ελέγχου - πιστοποίησης παιχνιδιών και οργάνων παιδικών χαρών και βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης της απαιτούμενης Μελέτης (λήψη Προσφορών με αριθ. πρωτ.  4043/24-1-2014 και 25423/16-5-14) προκειμένου να ανατεθεί η εργασία πιστοποίησης των χρησιμοποιούμενων παιχνιδιών και οργάνων και να λάβει κάθε Παιδική Χαρά το απαιτούμενο για την λειτουργία της  Πιστοποιητικό ελέγχου.

1.6   Έχει ήδη επίσης αποσταλεί από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μετά το αριθ. πρωτ. 27001/26-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προσφορά που αφορά στη διενέργεια επιτόπου μέτρησης των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στις θέσεις όπου λειτουργούν οι παιδικές χαρές του Δήμου και οι χώροι με μεμονωμένα παιχνίδια - πολυόργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.7   Επίσης, με βάση τα παραπάνω, έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 28813/2-6-2014 έγγραφο του Δημάρχου Αιγάλεω τόσο προς την Δ/νση Κήπων – Παιδικών Χαρών, όσο και προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, την Δ/νση Καθαριότητας και το Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου  για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας για την ασφάλεια των Παιδικών Χαρών, καθώς και για την σύνταξη των απαιτούμενων Μελετών .

1.8   Παράλληλα, με την αριθ. 1067 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω με αριθ. πρωτ. 30993/6-6-2014 συγκροτήθηκε Ομάδα εργασίας για την αποξήλωση όλων των μεμονωμένων παιχνιδιών – οργάνων που υπάρχουν σε πάρκα, άλση, πλατείες και οικόπεδα του Δήμου, μέχρι 27-6-2014 καθώς και οτιδήποτε έχει εντοπισθεί από την Επιτροπή Ελέγχου που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των φιλοξενούμενων παιδιών.

Παρά τις μέχρι σήμερα ενέργειες των Υπηρεσιών του Δήμου, η αναγκαιότητα να δοθεί παράταση της προθεσμίας προσαρμογής δεν αρκεί για την δυνατότητα επίτευξης του στόχου, αν ο Δήμος Αιγάλεω δεν μπορεί να εξασφαλίσει και να διαθέσει τις αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, όπως προβλέπονται στη Τεχνική Έκθεση της Ομάδας εργασίας με βάση τις απαιτήσεις τις ισχύουσας Νομοθεσίας .

Η αναγκαιότητα περίφραξης των παιδικών χαρών, τα απαιτούμενα δάπεδα ασφαλείας από ανακυκλωμένο καουτσούκ, τα στέγαστρα, ο αναγκαίος εξοπλισμός (παγκάκια, καλάθια, βρύσες, πέργκολες κ.λ.π) και κυρίως η προμήθεια νέων σύγχρονων παιχνιδιών που να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, μαζί με τις πιστοποιήσεις των παιχνιδιών και οργάνων που προβλέπονται να τοποθετηθούν, από τους αρμόδιους διαπιστευμένους Φορείς, απαιτούν τη διάθεση συνολικού ποσού τουλάχιστον  250.000 € .

2. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

2.1     Με την αριθ.863 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω με αριθ.πρωτ. 24018/8-5-2014 συγκροτήθηκε τριμελής Ομάδα Εργασίας από Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (ένας Αρχιτέκτονας, ένας Πολιτικός και ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) για την διενέργεια εκτάκτου ελέγχου σε Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου , που λειτουργούν υπό οποιαδήποτε μορφή (ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ ή ως Υπηρεσία) , για τον έλεγχο της καταλληλότητας και ασφάλειας των κτιρίων και των χώρων , καθώς και τον έλεγχο οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των φιλοξενούμενων παιδιών .

2.2     Η εν λόγω Ομάδα έχει ήδη ολοκληρώσει τον έλεγχο των εννέα (9) Δημοτικών Παιδικών /Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν στο Δήμο και έχει συντάξει τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου τα οποία  θα αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 24498/19432/2-5-2014 έγγραφό της , καθώς και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου , προκειμένου να ληφθούν άμεσα όλα τα ενδεικνυόμενα  μέτρα και για την σύνταξη των απαιτούμενων Μελετών (επικαιροποίηση πιστοποιητικών Πυρασφάλειας, Τεύχη Δημοπράτησης κ.λ.π).

2.3     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αυτοψιών, το αναγκαίο προβλεπόμενο κόστος για τα έργα συντήρησης – ανακαίνισης, όπως εργασίες χρωματισμών, περιφράξεων, ψευδοροφών, ανακατασκευής στεγάστρων, συντήρησης εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης, αντλιοστασίων κ.λ.π, αντικατάστασης παιχνιδιών καθώς και ανακαίνισης του εξοπλισμού κουζίνας (ντουλαπιών, πάγκων, συσκευών κ.λ.π), ξεπερνά τις 300.000 € .

2.4     Ειδικότερα για το κτίριο που στεγάζει τον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό «Μορμόλης» , ο Β΄ Όροφος δεν επιτρέπεται να φιλοξενεί παιδιά . Επιπλέον επιβάλλεται για την δυνατότητα εξασφάλισης 2ης εξόδου διαφυγής στον Όροφο, η κατασκευή μεταλλικού κλιμακοστασίου στον αύλειο χώρο, επίσης κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα , η αλλαγή του τρόπου θέρμανσης (δεν επιτρέπεται η ύπαρξη λεβητοστασίου κάτω από το κλιμακοστάσιο), η επισκευή των στηθαίων και επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου στον αύλειο χώρο και στην πρόσοψη, η λήψη των αναγκαίων μέτρων πυροπροστασίας , η πιστοποίηση του ανελκυστήρα και η νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης (από κτίριο γραφείων και κατάστημα σε Βρεφονηπιακό Σταθμό).

Υπεύθυνη σύμφωνα με το Συμβόλαιο για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών , κατασκευών και λήψης των απαραίτητων πιστοποιήσεων, είναι η ιδιοκτήτρια του εν λόγω κτιρίου , ενώ η υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών εφόσον συμφωνηθούν με την ιδιοκτήτρια , θα πρέπει να γίνει την περίοδο που ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα παραμείνει κλειστός την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου .    

3. ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

3.1     Όσον αφορά στους Παιδότοπους , με το με αριθ. πρωτ.23780/7-5-2014 έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου σε εφαρμογή της αριθ. 3307/2013 Απόφασης του Δημάρχου Αιγάλεω με αριθ.πρωτ. 67015/5-12-2013 και του αριθ.πρωτ. 23889/8-5-2014 εγγράφου, δόθηκε η εντολή στα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής ελέγχου του Δήμου με την συνδρομή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , για την  διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στους Παιδοτόπους του Δήμου .

3.2     Η εν λόγω Ομάδα έχει ήδη ολοκληρώσει τον έλεγχο των τεσσάρων (4) Παιδότοπων που λειτουργούν στο Δήμο και ανήκουν οι Επιχειρήσεις τους σε ιδιώτες και έχει συντάξει τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου  τα οποία  έχει αποστείλει, σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 30923/6-6-2014 έγγραφό της, στο αρμόδιο Τμήμα Αδειών καταστημάτων του Δήμου, το οποίο με την σειρά του έχει αποστείλει με το αριθ.πρωτ. 30939/6-6-2014 έγγραφό του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής .

Β. Σε απάντηση επίσης του με αριθ. πρωτ.  69270/56389/30-12-2013 εγγράφου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. ΤΥ-Δ/Φ550/ΟΙΚ38637/24-12-2013 (ΦΕΚ 3317/Β/27-12-2013), που αφορά σε θέματα «Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» , για την λήψη μέχρι 30-6-2014 Αδειών Λειτουργίας στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα οι Τεχνικές  Υπηρεσίες του Δήμου προβαίνουν στη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εξασφάλιση των Αδειών Λειτουργίας σε όλες τις  Αθλητικές Εγκ/σεις του Δήμου, όπως Οικοδομικών Αδειών,  Νομιμοποιήσεων, σύνταξης των απαραίτητων Μελετών , σχεδίων κ.λ.π.

Οι μεγάλες ελλείψεις κυρίως εντοπίζονται στην μη ύπαρξη στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η οποία είχε την ευθύνη της κατασκευής τους,  αναλυτικών σχεδίων αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων των κτιρίων (όπως κατασκευάσθηκαν), με αποτέλεσμα να απαιτείται η πλήρης αποτύπωσή τους και ο επανασχεδιασμός τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εργασία χρονοβόρα και επίπονη .

Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης των δικτύων είναι επίσης απαραίτητη για τη σύνταξη των απαιτούμενων Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας για την υποβολή τους για έγκριση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 71/88 για όσες από τις αθλητικές κτιριακές εγκ/σεις είχαν κατασκευασθεί μετά το 1989 και σύμφωνα με το Π.Δ 3/81 (Υπόδειξη μέτρων από Πυροσβεστική) για όσες αθλητικές κτιριακές εγκ/σεις έχουν κατασκευασθεί πριν το 1989. Προκειμένου για κάθε Αθλητική Εγκ/ση, να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό πυρασφάλειας , προαπαιτούμενο όπως και η Οικοδομική Άδεια, της Άδειας Λειτουργίας .

Πρόσθετη δυσκολία αποτελεί επίσης το γεγονός ότι τα περισσότερα κτίρια είχαν κατασκευασθεί με παλιές προδιαγραφές (χωρίς Οικοδομική Άδεια και Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας)  και μέχρι σήμερα πολλές από τις εγκαταστάσεις τους λειτουργούν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι πλήρεις εγκαταστάσεις τους, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων πιστώσεων .

        Αποτέλεσμα αυτού του λόγου είναι να λείπει και ο απαιτούμενος πλήρης εξοπλισμός   λειτουργίας τους . Συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Γηπέδου Αιγάλεω «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ» που μέχρι σήμερα διεξάγονται Ποδοσφαιρικοί Αγώνες, απαιτείται η διάθεση  πιστώσεων συνολικού ποσού που ξεπερνά τα 3.100.000,00 ΕΥΡΩ (Ολοκλήρωση περιφράξεων αγωνιστικού χώρου, δικτύων Η/Μ Εγκαταστάσεων , Πυρόσβεσης , Πυρανίχνευσης , Περιβάλλοντος χώρου, συστημάτων συναγερμού , Θέρμανσης , Ψύξης, Αερισμού, Υποσταθμού ΔΕΗ , Χρωματισμών, Κουφωμάτων, Υαλοπινάκων, Κιγκλιδωμάτων , Δαπέδων κ.λ.π) .
 
         Η ολοκλήρωση των έργων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (μονώσεις εξωτερικών τοιχείων κολυμβητικής δεξαμενής, επισκευή - συντήρηση αποδυτηρίων, κατασκευή δεξαμενής υπερχείλισης, αντικατάσταση φωτιστικών περιβάλλοντος χώρου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου , εξοπλισμός αυτόματης χλωρίωσης νερού , αντικατάσταση εγκ/σεων λεβητοστασίου κ.λ.π) , απαιτεί την διάθεση πίστωσης τουλάχιστον 300.000 ΕΥΡΩ.

        Για την Επισκευή και ενίσχυση του κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ, την αντικατάσταση των εξωτερικών υαλοστασίων – υαλοπινάκων, την ανακαίνιση των αποδυτηρίων και την συντήρηση και επισκευή του Αγωνιστικού Χώρου ,  καθώς και του εξωτερικού φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου απαιτείται η διάθεση επιπλέον πίστωσης 250.000 ΕΥΡΩ .

        Εάν στα παραπάνω συνυπολογισθεί το κόστος αντικατάστασης της ψευδοροφής κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ «ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΝΕΤΗ», καθώς και οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου για την δυνατότητα συντήρησης των εγκαταστάσεών του και αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού λειτουργίας του , των φωτιστικών οροφής, αντικατάστασης εξωτερικών πανέλων προσόψεων, με όλες τις αναγκαία έργα Πυροπροστασίας  (Πυρόσβεση, Πυρανίχνευσης) , απαιτείται η διάθεση πιστώσεων τουλάχιστον 350.000 ΕΥΡΩ.

       Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία που προαναφέρθηκαν οι συνολικά απαιτούμενες πιστώσεις για όλα τα αναγκαία έργα συντήρησης ανακαίνισης , προκειμένου οι παιδικές χαρές, οι παιδικοί σταθμοί και οι αθλητικές εγκ/σεις του Δήμου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που τίθενται από την ισχύουσα Νομοθεσία ξεπερνούν το ποσό των 4.550.000 ΕΥΡΩ .

      Οι ελλείψεις επίσης σε τεχνικό προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων και η αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών  για την ωρίμανση των υπό εκπόνηση μελετών και την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (Εξοικονομώ, Πράσινα Δώματα κ.λ.π) .
Η ανάγκη προετοιμασίας των Υπηρεσιών για το επόμενο ΕΣΠΑ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης – ΣΕΣ) της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

     Η εξέλιξη των μεμονωμένων πράξεων  Εφαρμογής που βρίσκονται στην νέο ενταχθείσα περιοχή του Ελαιώνα που αντιπροσωπεύει το 1/3 της έκτασης του Δήμου με συνεχή παρουσία σε δικαστήρια υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσία για την εκδίκαση ενστάσεων – προσφυγών –αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης πράξεων επιβολής εισφορών σε χρήμα – προσωρινών διαταγών αναστολής εκτέλεσης πράξεων και την προετοιμασία των αντίστοιχων Φακέλων με τη διατύπωση των απόψεων των Υπηρεσιών εντός μόλις λίγων ημερών .

     Η προετοιμασία των αναγκαίων έργων υποδομής στην εν λόγω περιοχή του Ελαιώνα με την σύνταξη των Μελετών και την εκτέλεση των Έργων , την επίσπευση  ολοκλήρωσης των Μελετών πράξεων Εφαρμογής , καθώς και των Μελετών αξιοποίησης της περιοχής ενόψει του Σ.Ε.Σ.

      Η άμεση υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου περί αυθαιρέτων  όλων των κτιρίων, κατασκευών και  χρήσεων που στερούνται Οικοδομικής Αδείας και η έκδοση όλων των απαραίτητων  για την λειτουργία τους πιστοποιητικών ταυτότητας κτιρίων , κάνουν χρονικά αδύνατη την ανταπόκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου η οποία έχει αναλάβει το κύριο βάρος της σύνταξης των αναγκαίων Μελετών προσαρμογής στις ισχύουσες προδιαγραφές λειτουργίας, στις τιθέμενες αποκλειστικές προθεσμίες ώστε να γίνει δυνατή η έκδοση των πιστοποιήσεων Λειτουργίας για τις Παιδικές Χαρές  ή των Αδειών Λειτουργίας για κάθε αθλητική εγκατάσταση του Δήμου μέχρι τις 30-6-2014.

    Η αναγκαιότητα αναπροσαρμογής των προθεσμιών με την υπογραφή ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ενεργειών με ρεαλιστικούς χρόνους ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών (σύνταξη Μελετών, Δημοπράτηση Έργων, Πιστοποίηση κατασκευών) , δεν αρκεί για την δυνατότητα εξασφάλισης των αναγκαίων Πιστοποιήσεων ή Αδειών για την λειτουργία τόσο των Παιδικών Χαρών όσο και των  Αθλητικών Κέντρων του Δήμου , αν δεν εξασφαλισθούν και διατεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων έργων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που τίθενται από την ισχύουσα Νομοθεσία, συνεπώς θα πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση για την Αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Χαρών και των Αθλητικών Εγκ/σεων του Δήμου από 1-7-2014 , μέχρι να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση και διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων για την επαναλειτουργία τους , μετά την ανακατασκευή  και ανακαίνισή τους ή την επισκευή και συντήρησή τους .
Μέχρι τότε θα πρέπει οι Υπηρεσίες να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των Τοπογραφικών Αποτυπώσεων της υπάρχουσας κατάστασης, την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων Μελετών, την σύνταξη των προδιαγραφών λειτουργίας, των Τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των σχετικών Αναθέσεων των  Εργασιών Πιστοποίησης, Μετρήσεων και  Επιθεωρήσεων .

Όσον αφορά στην λειτουργία των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου , ο αριθμός των εγγεγραμμένων παιδιών θα πρέπει να εναρμονίζεται με την δυναμικότητα του Παιδικού Σταθμού όπως αυτή φαίνεται στην ισχύουσα Οικοδομική Άδεια .
Ειδικότερα για την λειτουργία του 6ου Βρεφονηπιακού Σταθμού «Μορμόλης» , θα πρέπει να αποφασισθεί ότι δεν θα επαναλειτουργήσει εφόσον δεν υλοποιηθούν από την ιδιοκτήτρια οι εργασίες όπως περιγράφονται στα φύλλα επεξεργασίας της Ομάδας Εργασίας για την διενέργεια εκτάκτων ελέγχων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς . 

Τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου και οι Υπηρεσίες Κήπων και Παιδικών Χαρών θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα περίφραξης των εγκαταστάσεων και να συνεχίσουν να εργάζονται για την επισκευή, συντήρηση και καθαρισμό των χώρων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ισχύουσες προδιαγραφές λειτουργίας , σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του αρμόδιου Φορέα Πιστοποίησης ή της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   
 


                       - Ο -

              Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ          ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ