-

-

15 Φεβ 2009

Κρίσιμα σημεία από την ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ

1. Σημείο 12: -Σελίδα 19:
«Η ματαίωση δε του τρόπου αυτού μεταβιβάσεως της κυριότητας του ακινήτου στον Δήμο ουδόλως αποκλείει την δια των λοιπών τρόπων (αγορά ή αναγκαστική απαλλοτρίωση) περιέλευση σ’ αυτόν του ακινήτου. Συνεπώς, κατά τον νόμο, ούτε η εξ’ αρχής άρνηση του κυρίου του εν λόγω ακινήτου να μεταβιβάσει τούτο στον Δήμο Αθηναίων άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, ούτε η ανατροπή από αυτόν, κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, τέτοιας μεταβιβάσεως, έχουν ως συνέπεια την αδυναμία όσων τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/1986 ορίζουν».

Σε αυτό το σημείο, ακόμα και αν ματαιωθεί η μεταβίβαση κυριότητας του οικοπέδου στο δήμο δεν αποκλείεται η μέθοδος της αγοράς ή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

2. Σημείο 13:- Σελίδα 22:
«Ακολούθως, δυνάμει της 11580/07-12-2006 συμβολαιογραφικής πράξεως (…) παραχώρησε άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Αθηναίων ένα τμήμα οικοπέδου, εκτάσεως 56.649 τετραγωνικών μέτρων (μετά των επικείμενων βιομηχανικών κτιρίων) (…). Η αξία των ακινήτων αυτών καθορίστηκε από τα συμβληθέντα μέρη στο ύψος των 26.500.000 ευρώ. (…)»

Εδώ γίνεται αναφορά στο ότι υπάρχει η εισφορά των 56 στρεμμάτων. Επίσης ότι η μεταβίβαση των ακινήτων από το Βωβό στο δήμο Αθηναίων έχει αποτιμηθεί στα 26.500.000 ευρώ και από τον ίδιο το Βωβό. Ποια είναι τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα άνευ ανταλλάγματος; Πρώτον το τμήμα του οικοπέδου που υπολείπεται από την εισφορά σε γη μέχρι το 56,5 στρέμματα (που εμείς λέμε ότι είναι μηδέν ενώ βάσει της Αιτιολογικής Έκθεσης του νόμου 3481 είναι 14,5 στρέμματα, καθώς η εισφορά σε γη εκτιμάται σε 42 στρέμματα) . Δεύτερον, τα επί του εισφερόμενου τμήματος βιομηχανικά κτίρια. Όλα αυτά μαζί παρέχονται στο Δήμο Αθηναίων άνευ ανταλλάγματος και σε αντάλλαγμα ο Βωβός λαμβάνει διπλάσιο συντελεστή δόμησης. Και όλα αυτά αποτιμώνται 26,5 κατ ευρώ. και ότι στην ίδια τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το δήμο παραιτείται του δικαιώματος να την προσβάλλει.

3. Σημείο 13:- Σελίδα 22 (συνέχεια του προηγουμένου)
«…τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται από το δικαίωμα προσβολής ακυρώσεως ή διαρρήξεως της παρούσας πράξης για οποιοδήποτε λόγο. Η δωρήτρια δηλώνει ότι παραιτείται του δικαιώματός ανακλήσεως της παραχώρησης η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα να υλοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12 και του Ν. 3481/2006».

Εδώ ο Βωβός παραιτείται του δικαιώματος του να ανακαλέσει την παραχώρηση. Σαφέστατα διατυπωμένο. Εμμέσως συνάγεται ότι η μοναδική περίπτωση να μπορεί να αμφισβητήσει την παραχώρηση είναι αν δεν «υλοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12 και του Ν. 3481/2006». Άρα θα μπορούσε πιθανά να κάνει ένδικα μέσα αλλά πότε; Τώρα; Που υπάρχει αναστολή εργασιών αλλά που «οι διατάξεις του άρθρου 12 και του Ν. 3481/2006» παραμένουν σε ισχύ; Όχι βέβαια. Αλλά ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ οι διατάξεις του ν3481/06. Τότε, πιθανά σε 2-3 χρόνια Αλλά και τότε ακόμη το μόνο που θα μπορεί να ζητήσει είναι τα χρήματα (26,5 εκατ ευρώ) από το Δήμο Αθηναίων. Ενώ το γήπεδο θα έχει κτισθεί. Συνεπώς αυτό και μόνον αυτό και ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ Ο ΒΩΒΟΣ. Αν το αμφισβητεί ο Δήμαρχος Αθήνας, που δεν έχει καμμιά λογική να το αμφισβητεί και που πρέπει να πει έστω ένα επιχείρημα, υπάρχει και το εξής επιχείρημα. Ας βγει η ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ κι ας δούμε τι θα κάνει ο Βωβός. Το πολύ να κάνει ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ. Ε, ας το δούμε. Χρήματα πίσω δεν μπορεί να ζητήσει ΤΩΡΑ, πριν βγει η απόφαση επί της κύριας δίκης.

4. Σημείο 26:- Σελίδα 34
«…β. η αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλομένων πράξεων ουδόλως εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων που ο νόμος προβλέπει για τη δημιουργία του υπερτοπικού πόλου στο ΟΤ 45-46-50»

Εδώ ξανά και με τον πλέον σαφή τρόπο το ΣτΕ λέει ότι άμεσα μπορούν να βγουν οι άδειες. Πως αλλιώς να το πουν;

5. Σημείο 26:- Σελίδα 34 (συνέχεια του προηγούμενου)
«…γ. ο ως άνω ισχυρισμός του Δήμου Αθηναίων έχει ως βάση ενδεχόμενες ενέργειες της δικαιούχου της προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας τεχνικής εταιρίας οι οποίες είναι νοητές σε περίπτωση αποδοχής της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως και την, συνέπεια αυτής, ακύρωση της οικοδομικής άδειας και όχι στο παρόν στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Στο στάδιο αυτό τέτοιες ενέργειες, αν τελεσφορήσουν, θα αποτελέσουν λόγο επιγενόμενης παρανομίας της προσβαλλομένης οικοδομικής αδείας (καθώς και της συμπεριλαμβανομένης εγκρίσεως της μελέτης περιβαλλοντικών όρων) υπέρ του κύρους της οποίας μάχεται η εταιρεία αυτή και η οποία, ως άδεια δομήσεως με συντελεστή 1, 6, εκδόθηκε εν όψει ακριβώς της μεταβιβάσεως, για την οποία η εταιρία εκδηλώνει πρόθεση ανατροπής»..»

Μια ιδιαίτερα εύστοχη παρατήρηση: Αν ο Βωβός ζητήσει την ανάκληση της παραχώρησης, τότε ζητά την αναίρεση της κύριας προϋπόθεσης για να βγει η Άδεια του. Ζητά πρακτικά την ακύρωση της Άδειας του. Είναι δυνατόν να το κάνει; Επιβεβαιώνεται έτσι ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιμένει την έκδοση της απόφασης της κύριας δίκης και αν χάσει τότε να ζητήσει πίσω τα 26,5 εκατ

6. Σημείο 15:- Σελίδα 26:
«Σχετικός όρος περιέχεται σε έγγραφο των τραπεζών ALPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ χωρίς ημερομηνία συντάξεως, το οποίο, επίσης, προσκομίσθηκε από την ως άνω εταιρεία και το οποίο αφορά σε όρους συμβάσεως δανείου 110.000.000 ευρώ για την χρηματοδότηση του υπολειπόμενου κόστους κατασκευής του εμπορικού κέντρου στον Βοτανικό, η οποία μέλλει να συναφθεί».

7. Σημείο 23: -Σελίδα 32:
«(…) των τραπεζών ALPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όρος περί καταγγελίας αναφέρεται σε μέλλουσα να συναφθεί σύμβαση και όχι στις ήδη συναφθείσες. (…). Κατόπιν τούτων, ο ισχυρισμός της τεχνικής εταιρίας περί ισχυρού οικονομικού κλονισμού της, κωλύοντος την αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων, πρέπει να απορριφθεί ως αναπόδεικτος».

Με τις δύο παραπάνω διατυπώσεις γίνεται σαφές ότι ο Βωβός επικαλείται οικονομική ζημιά για δάνεια τα οποία δεν έχει καν πάρει. Φανταστείτε το ποια ένδικα μέσα έχει στα χέρια του να απειλεί, όταν φθάνει να μετέρχεται τέτοια επιχειρήματα

8. Σημείο 22:- Σελίδα 31:
«(…) ανέχονται αλλά δεν προκαλούν αυτές οι ίδιες (…). Οι συνέπειες αυτές προκαλούνται από τις προσβαλλόμενες ατομικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες εφαρμόζονται οι ως άνω κανόνες. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός της εταιρίας «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία», κατά τον οποίο με την κρινόμενη αίτηση ζητείται απαραδέκτως η αναστολή εκτελέσεως των διατάξεων νόμου».

Εδώ γίνεται σαφές ότι δεν κρίνεται το αντισυνταγματικό του νόμου αλλά των διατάξεων που απορρέουν από αυτόν. Συνεπώς αν δικαιωθεί η προσφυγή ο νόμος της διπλής ανάπλασης συνεχίζει να ισχύει.

9. Σημείο 25:- Σελίδα 33:
«Αντιθέτως, κατά τα προεκτεθέντα, η αναστολή εκτελέσεως των προβαλλομένων πράξεων ουδόλως εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων που ο νόμος προβλέπει για την δημιουργία του υπερτοπικού πόλου στο Ο.Τ. 45- 46 -50».

Εδώ διατυπώνεται ρητά η δυνατότητα έκδοσης αδειών ακόμα και μετά την αρνητική απόφαση για το εμπορικό κέντρο.

10. Σημείο 26: - Σελίδα 34:
«Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι βάσιμος, διότι α) στηρίζεται στην εσφαλμένη, κατά τα προεκτεθέντα εκδοχή ότι, κατά τον νόμο, η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 του ν. 3481/2006 μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος του ακινήτου της εταιρίας Ε.Τ.Μ.Α. Α.Ε. αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τις εν προκειμένω πολεοδομικές ρυθμίσεις, β) η αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων ουδόλως εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων που ο νόμος προβλέπει για την δημιουργία του υπερτοπικού πόλου στο Ο.Τ. 45- 46 -50 (…) είναι νοητές σε περίπτωση αποδοχής της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως και την, συνέπεια αυτής, ακύρωση της οικοδομικής άδειας και όχι στο παρόν στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας».

Εδώ γίνεται καθαρό ότι ο Βωβός δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία ανατροπής της μεταβίβασης του ακινήτου προς το δήμο διότι η μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος δεν αποτελεί προϋπόθεση για τις συγκεκριμένες πολεοδομικές ρυθμίσεις του νόμου. Λέει επίσης καθαρά ότι οποιεσδήποτε ενέργειες του Βωβού έχουν νόημα μόνο μετά από την έκδοση της τελικής απόφασης και σίγουρα όχι σε αυτή τη φάση. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση εάν ο Βωβός κινηθεί εναντίον της μεταβίβασης του ακινήτου στο δήμο, κινείται αυτόματα και εναντίον της οικοδομικής του άδειας και της μελέτης περιβαλλοντικών όρων.