-

-

9 Οκτ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20191008 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΠΙΡΜΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρέμβαση στην Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες 8.10.2019

Παρέμβαση του Δημήτρη Μπίρμπα στην Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ (COR) στο debate με τον Πρόεδρο της REGI, Yonus Omarjee, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωκοινοβουλίου στη νέα περίοδο και την κατάρτιση του νέου πολυετούς δημοσιονoμικού πλαισίου (2021-2027).

“Κύριε πρόεδρε,
σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας και εύχομαι καλή θητεία και συνεργασία. Συμφωνούμε με τις προτεραιότητες που θέσατε και ιδιαίτερα με τη διατήρηση του ποσού χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής και τη μη εφαρμογή της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας για τις περιφέρειες και τους δήμους. Θα συμφωνήσετε ότι πέραν των προβλημάτων σύγκλισης σε επίπεδο κρατών-μελών, η Ένωσή μας παρουσιάζει σημαντικές διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές αποκλίσεις. Δυστυχώς, ο προϋπολογισμός δεν θα είναι στο ύψος των αναγκών σύγκλισης.
Απαιτείται η απλοποίηση των διαδικασιών και η ουσιαστική λειτουργία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στον σχεδιασμό των πολιτικών.
Στην τοποθέτησή σας μιλήσατε για την ανάγκη ενός κλειδάριθμου συνοχής. Πρόσφατα, παρουσιάστηκε στην Επιτροπή μας από τη Eurostat, την DG Employment and Social Affairs (απασχόλησης και κοινωνικών θεμάτων) και την Επιτροπή των Περιφερειών το ευρωπαϊκό Social Scoreboard, ένα εξαιρετικό διαγνωστικό εργαλείο, με δυνατότητα on going αξιολόγησης, άρα και γρήγορων διορθωτικών κινήσεων όσον αφορά τη διαχειρίση των περιορισμένων κοινωνικών πόρων.
Πώς σκέπτεστε να το αναπτύξετε και να το αξιοποιήσετε άμεσα στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2021-2027, ώστε να έχουμε περισσότερο στοχευμένες και αποτελεσματικές περιφερειακές πολιτικές συνοχής; Συμφωνούμε με την προτεραιότητα που δίνετε στις πόλεις και τη νησιωτικότητα. Σας προτείνω, επίσης, να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας την ύπαρξη στοχευμένων πολιτικών για την καταπολέμηση του γεωγραφικού αποκλεισμού των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και των εξόχως αποκεντρωμένων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ίδια ποιότητα παροχής κοινωνικών αγαθών σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες".